facebook
instagram

Adatvédelmi nyilatkozat

1.    Az Adatkezelő megnevezése 

Adatkezelő megnevezése: Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány
Adatkezelő törvényszéki száma: 20-01-0001027
Adatkezelő székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A
Adatkezelő e-elérhetősége: info@zalaititanok.hu 
Adatkezelő képviselője: Hunyadi Bianka

2. Az Adatkezelés szabályai 

A Zalaegerszeg Jégsportjáért Alapítvány (a továbbiakban: Társaság) Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján kezel a jelen felülettel összefüggésben személyes adatokat. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Társaság minden szervezeti egységénél folytatott valamennyi olyan folyamatra, amely során az Infotv. 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. 

A szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Infotv. 3. §-ban meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal. 

Személyes adat kezelésére csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében van lehetőség. A Társaság által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének. 

A Társaság személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie a célnak – és amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek. 

A Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes - különleges személyes adat esetén írásbeli - hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel. 

A Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját. 

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni. 

Ha a szabályzat hatálya alatt álló személy tudomást szerez arról, hogy a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni. 

A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségeket az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendőek. 

A Társaság mindenkori ügyvezetője a Társaság sajátosságainak figyelembe vételével meghatározza az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.
A Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető. 

A Társaság adatvédelmi rendszerének felügyeletét az kuratórium látja el, egy általa kinevezett vagy megbízott adatvédelemért felelős munkatárs útján. 

3. Az érintettek jogainak érvényesítése 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését a Társaság feltüntetett elérhetőségein. 

A Társaság a beérkezett kérelmet, illetve tiltakozást köteles a beérkezéstől számított három napon belül áttenni az adatkezelés szempontjából feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetőjéhez. 

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egység vezetője az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 15 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad. 

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg. 

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számíthat fel. 

A Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor. 

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt. 

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja. 
Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el. 

Amennyiben az érintett jogainak gyakorlása során az ügy megítélése nem egyértelmű, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az ügy iratainak és az ügyre vonatkozó álláspontjának megküldésével állásfoglalást kérhet az adatvédelemért felelős munkatárstól, aki azt három napon belül teljesíti. 

A Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. 

Az érintett a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat: név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 
honlap: www.naih.hu 

4. A Társaság szolgáltatási és egyéb tevékenysége során megvalósuló adatkezelések 

Az adatkezelés helye: 
8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A

4.1. A honlap adatkezelése 

A Társaság a http://www.zalaititanok.hu/ címen üzemeltet honlapot.
 
A Társaság által működtetett honlapokhoz bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg. 

Több honlapon olyan lehetősége is van a látogatóknak ahol személyes adatokat adhatnak meg (név, e-mail cím, telefonszám) ajánlatkérés céljából. 

A honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra. 
A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. 

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik 

adatkezelés célja: a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele 

kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (cookie-k ) a honlap bejelentkezést igénylő menüpontjai esetén: név, e-mail cím, telefonszám 

adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás 

adattárolás határideje: adatkezelés céljának megvalósulásáig, maximum 2 évig 

adattárolás módja: elektronikusan 


4.2 A szolgáltatási tevékenységekkel összefüggő adatkezelések 

A Társaság, sportlétesítményén keresztül helyet biztosít a tömeg-, a diák- és a lakossági sportrendezvények, valamint egyes kulturális rendezvények lebonyolításához. 

Sporttevékenység 
A Társaság folyamatosan közreműködik hazai és nemzetközi sportesemények megrendezésében. A rendezvények között hazai bajnokságok, saját rendezésű tornák, valamint Európa- és Világbajnokságok is szerepelnek. 

A Társaság részt vesz a város területén működő testnevelési,- diák,- és szabadidősport szervezetek tevékenységének szervezésében, illetve együttműködik az illetékességi területén működő testneveléssel, sporttal foglalkozó állami és önkormányzati szervekkel, társadalmi szervezetekkel és egyéb nevelési-oktatási intézményekkel. 

Az egyes intézmények funkcióit a Társaság SZMSZ-e tartalmazza. 

Sportolói életút követő rendszer 

A Társaság minden sportoló adatát felviszi egy elektronikus adatbázisba, melynek segítségével a sportoló összes adata (személyes adatok, edzések, versenyeredmények, átigazolások) nyilvántartható, visszakereshető. A nyilvántartás segítségével nyomon követhető a sportoló életútja, fejlődése, edzésmunkája. A nyilvántartásba vagy a sportiskola tagjaként (tagdíjfizetőként), vagy hivatásos sportolóként kerül be az érintett. 

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik 

adatkezelés célja: sportolói életút követése, sportiskolai tanulók részére sporttáborok szervezése, sportesemények szervezése, eredmények közlése. 
kezelt adatok köre: 
- sportolói életút rendszerbe rögzített adatok: név, korosztály, születési hely, születési idő, anyja neve, neme, állampolgárság, testmagasság, testsúly, versenysport kezdete, tagság kezdete, TAJ szám, korábbi edzői, lakcím, telefonszám, e-mail cím, eddigi egyesületei, szülők foglalkozása, gyermekkori sport, egészségügyi adatok, az edzésre, fizikai adottságokra vonatkozó adatok 
- sporttábor szervezés során rögzített adatok: név, cím telefonszám 
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a sportról szóló 2004. év I. törvény 5. és 8. §-ai 
adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig 
adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan 

Sport- és egyéb kulturális, zenei rendezvények 
A rendezvények egy része saját, tehát a Társaság által rendezett, más részében a Társaság csak a helyet biztosítja. 

A saját rendezésű sportrendezvények esetében a rendezők a sportági szakszövetségek. Ezen sportrendezvények esetében a versenyt megelőzően a sportolók regisztrálása nevezési lap kitöltésével történik, ahol felvételre kerül a sportoló neve, születési éve és a klub neve. A felvett adatokat papíralapon tárolja el a rendező szakszövetség. 

adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik 
adatkezelés célja: sportrendezvények, valamint egyéb kulturális és zenei rendezvények szervezése 
kezelt adatok köre: sportrendezvény esetén: sportoló neve, születési éve és a klub neve, az egyéb, kulturális, zenei rendezvények során adatokat nem rögzít a Társaság 
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és a sportról szóló 2004. év I. törvény 
adattárolás határideje: az adatkezelés céljának megvalósulásáig 
adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan 

Pálya- és terembérlés 
A jégcsarnokban lehetőség van pálya-, illetve terembérlésre is, ekkor a kérelmezővel bérleti szerződést kötnek. A szerződéskötéshez szükséges adatokat elektronikus ügyfélnyilvántartó rendszerben rögzítik. 
A szerződéseket papíralapon tárolják el. 
adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik 
adatkezelés célja: sportrendezvények, valamint egyéb kulturális és zenei rendezvények szervezése, terem bérbeadása, pályabérlés 
kezelt adatok köre: bérleti szerződésen szereplő adatok: név, cím, adószám, telefonszám 
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás 
adattárolás határideje: az elektronikusan felvett adatok tekintetében az adattárolási határidő: 1 év, a papíralapú adatok esetében: 5 év, a számlázási adatok esetében pedig a számviteli törvény szerinti 8 év 
adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan 

4.3 Panaszkezelés során felmerülő adatkezelés 

A vendégek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai: 
Szóbeli panasz: 
a) személyesen  8900 Zalaegerszeg, Stadion út 3/A alatt és 
b) telefonon 

Amennyiben az érintett a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy annak azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról jegyzőkönyvet készítenek. A jegyzőkönyv egy másolati példányát a Társaságnak át kell adnia a panaszt tevő részére. 

A panaszról felvett jegyzőkönyv a következőket tartalmazza: 
-    az ügyfél neve; 
-    az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe; 
-    a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja; 
-    az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljes körűen kivizsgálásra kerüljön;
-    a panasszal érintett szolgáltatás megnevezése;
-    az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
-    a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása (utóbbi formai elem személyesen közölt szóbeli panasz esetén elvárt);
-    a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje.

Nem személyesen tett bejelentés 
Nem személyes bejelentés tehető telefonon vagy írásban. 
a) telefonon, 
b) postai úton, 
c) vagy e-mailben a info@zalaititanok.hu címre küldve. 

Közös szabályok 
A Társaság minden esetben írásba foglalja a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva a panaszosnak a panasz beérkezését követő 30 napon belül megküldi, kivéve, ha a vendég a panaszát szóban közli és a Társaság az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz. 
adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelésről az Infotv. 65. § (3) a) alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem vezet nyilvántartást, mert az az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik 
adatkezelés célja: panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása 
kezelt adatok köre: az ügyfél neve, lakcíme, levelezési címe, a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, az ügyfél panaszának részletes leírása, az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok és azok jegyzéke, a jegyzőkönyvet felvevő személy és a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfél aláírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, az ügyféllel való kapcsolattartási e-mail cím, telefonszám 
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás a fogyasztóvédelmi törvény 17/A-C. §-ban meghatározott jogalappal 
adattárolás határideje: a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi [Fgytv. 17/A. § (7) és 17/B. § (3)] 
adatkezelés módja: papíralapon és elektronikusan 

4.4 A hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelés 
A Társaság hírlevélküldő szolgáltatást is működtet. A hírlevelekre lehetőség van feliratkozni a Társaság által üzemeltetett honlapokon, illetve egyes rendezvényeken. 
adatkezelés nyilvántartási száma: az adatkezelés nyilvántartásba véve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál folyamatban van 
adatkezelés célja: a feliratkozók részére hírlevél küldése 
kezelt adatok köre: felhasználónév, e-mail cím 
adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás 
adattárolás határideje: az érintett leiratkozási nyilatkozatáig 
adattárolás módja: elektronikusan 

5. Az adatvédelemért felelős munkatárs neve és elérhetőségei 
Kovács Kristóf
+36307311831 
info@zalaititanok.hu

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések 
A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról szóló szabályzat az irányadó.
 

Támogatóink /